magnify
Home Contact Statuten EHBO

Statuten EHBO

RE/CB/23374
RE/070103

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Vandaag, twaalf maart, tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Robert Gerardus Petrus Maria van den Eijnden, notaris te Etten-Leur:

1. de heer JOHANNES PETRUS ANTONIUS VERHEIJEN,
voorzitter;
2. mevrouw MARTINA JOHANNA MARIA DE PIJPER,
secretaris,

volgens hun verklaring ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de te Etten-Leur gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
KATHOLIEKE VERENIGING VOOREERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN JOANNES DE DEO“, adres: 4873 HL Etten-Leur, Molenas 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant te Breda onder dossiernummer 40280864, en als zodanig gemelde vereniging conform het bepaalde in artikel 11 van haar statuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, voormelde vereniging wordt hierna ook genoemd: “de vereniging“.

INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het volgende:
a. De vereniging werd op achttien april negentienhonderd tweeënzeventig opgericht. Zij is een voortzetting van de afdeling Etten van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O., welke werd opgericht op zestien februari negentienhonderd achtendertig.
b. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de vereniging is met algemene stemmen besloten de statuten integraal te wijzigen. Van het in die vergadering verhandelde blijkt uit de notulen van die vergadering, welke staande de vergadering zijn goedgekeurd en waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging de statuten van de vereniging integraal te willen wijzigen en deze opnieuw als volgt vast te stellen.

STATUTEN
NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1.
De vereniging draagt de naam: “Katholieke Vereniqinq voor Eerste Hulp Bij Onqelukken Joannes de Deo”. Zij is gevestigd te Etten-Leur en is opgericht op achttien april negentienhonderd tweeënzeventig.

DOEL.
ARTIKEL 2.
1. De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp bij Ongelukken (E.H.B.O.) en ongevalpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. een doelgerichte propaganda;
d. het verzorgen van opleidingen en vervolgopleidingen voor hartreanimatie;
e. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

DUUR.
ARTIKEL 3.
De duur van de vereniging geldt voor onbepaalde tijd.

LEDEN.
ARTIKEL 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.
2. De vereniging kan bovendien buitengewone leden en ereleden hebben, die, indien zij niet tevens gewoon lid van de vereniging zijn, geen stemrecht hebben in de ledenvergaderingen. Nadere omschrijving van buitengewone
leden en ereleden wordt gegeven in de reglementen.

JEUGDLEDEN, DONATEURS.
ARTIKEL 5.
1. Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 2. Donateurs kunnen zijn verenigingen, andere rechtspersonen danwel soortgelijke organisaties en natuurlijke personen, die jaarlijks, danwel éénmalig, aan de vereniging (een) bijdrage(n) schenken. Jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.
ARTIKEL 6.
a. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en donateurs.
b. Bij niet-toelating tot (jeugd)lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
c. Voor minderjarigen dient, zonodig, van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.

EINDE LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt, in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; in geval van een dergelijke ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering; gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
3. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en voor zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële- of andere
verplichtingen, jegens de vereniging. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of omzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VEPLICHTINGEN VAN DE LEDEN,
JEUGDLEDEN EN DONATEURS.
ARTIKEL 8.
1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage door eerstgenoemde voor het lopende  verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN,
JEUGDLEDEN EN DONATEURS.
ARTIKEL 9.
1. De leden, jeugdleden en donateurs hebben het recht van, de door de verenging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar georganiseerde evenementen en activiteiten. Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld.
2. De door de (jeugd)leden verschuldigde contributie en overige bijdragen als entreegeld worden vastgesteld door de ledenvergadering. De (jeugd)leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie of bijdrage betalen.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle (jeugd)leden zijn opgenomen.
4. Mits met goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de (jeugd)leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

BESTUUR.
ARTIKEL 10.
1. Het bestuur streeft ernaar te bestaan uit zeven leden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag nemen. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit de leden voor de duur van drie jaar. Een te benoemen bestuurslid moet meerderjarig zijn.
3. Jaarlijks treedt eenderde gedeelte van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en, bij cumulatie van de functie van secretaris en penningmeester, de vice-voorzitter, elk in een ander jaar aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Nieuwbenoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.
4. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit een of meer bindende voordrachten (kandidaatstellingen). Tot het opmaken van zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel bestuur als vijf leden. De voordracht door het bestuur wordt bij oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht van vijf of meer leden moet tenminste vijf dagen voor de betreffende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde getal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Zodra het aantal bestuursleden is gedaald tot drie, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
6. De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en lid/leden. Tevens worden vervangers aangewezen voor de respectievelijke functies van secretaris en penningmeester.
7. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen. De secretaris draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd. Deze besluitenlijst wordt door het bestuur vastgesteld.
9. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden. Als regel wordt er elke maand een bestuursvergadering gehouden.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID.
ARTIKEL 11.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en daarnaast door de voorzitter tezamen met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester. Terzake van het ontvangen en uitgegeven geld dient voor de interne verhouding de vereniging vertegenwoordigd te worden door de voorzitter tezamen met de penningmeester. Ingeval van ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, treedt diens plaatsvervanger op.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

COMMISSIES.
ARTIKEL 12.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

LEDENVERGADERINGEN.
ARTIKEL 13.
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. eventuele verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd; d. verslag van bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie;
f. vaststelling contributie; g. rondvraag.
3. De kascommissie moet bestaan uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uit maken van het bestuur. Voorts mogen gezins- en/of familieleden van het bestuur geen deel uitmaken van de kascommissie. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarna aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of door ten minste vijf leden (of zoveel minder dan tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een ledenvergadering uit te brengen). Laatstbedoelde voorstellen moeten ten minste tien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een en ander geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.
5. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van ten minste tien procent van de leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering uit te brengen. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zodanige ledenvergaderingen zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.
6. Tenzij geschorst, heeft ieder (jeugd)lid en donateur toegang tot de leden vergadering en de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
7. Ieder lid heeft één stem.
8. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN LEDENVERGADERINGEN.
ARTIKEL 14.
1. De (jeugd)leden van de vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur ten minste drie weken tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 9, en/of via andere media (bijvoorbeeld email). De oproeping dient tevens de agenda van de vergadering te vermelden.
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5, binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dag- of weekblad of een adequate annoncering via de betreffende media.
3. Ingeval van statuten wijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in artikel 18.

ORDE VAN DE VERGADERING.
ARTIKEL 15
1. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een van de overige bestuursleden.
2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens schorsing/ontslag van een bestuurslid dat met een meerderheid. dient te geschieden conform het hierna in artikel 18 bepaalde.
3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht als niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Van de verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het bestuur notulen gehouden.

GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 16.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, donaties, subsidies, opbrengsten van de te ondernemen activiteiten en toevallige baten.

VERENIGINGSJAAR.
ARTIKEL 17.
Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 18.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
3. Zij, die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING.
ARTIKEL 19.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat thans een meerderheid is vereist van ten minste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien op de eerste algemene vergadering minder dan twee derde van het ledental aanwezig is kan het voorstel tot ontbinding niet worden behandeld, doch dient binnen veertien dagen na deze bijeenkomst een nieuwe vergadering te worden gehouden. Ongeacht het dan aanwezige aantal leden wordt over het voorstel tot ontbinding gestemd.
3. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering. Tevens wijst de ledenvergadering de vereffenaars aan.

REGLEMENT.
ARTIKEL 20.
1. De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en anderen onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een nadere regel behoeven.
2. Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

SLOTBEPALING.
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorziet, beslist het bestuur. WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan deze personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris