magnify
Home Contact Regelement EHBO

Regelement EHBO

Huishoudelijk regelement van de Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Joannes de Deo, gevestigd te Etten-Leur.

Doel en middelen:

ARTIKEL 1.
De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van “Het Oranje Kruis”.

ARTIKEL 2.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een docentarts en instructeurs voor de cursussen. De voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

ARTIKEL 3.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

ARTIKEL 4.
Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het centraal bureau van “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten- al dan niet begrepen in de totale cursuskosten – eigendom van de cursist.

Leden:

ARTIKEL 5.
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. ereleden
d. aspirant-leden (jeugdleden)
e. donateurs en begunstigers

a. Gewone leden
Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn van een geldig Eenheidsdiploma EHBO dan wel een opleiding volgen voor het Eenheidsdiploma EHBO en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn zij die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals gesteld in ARTIKEL 2. van de statuten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c. Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

ARTIKEL 6.
Gewone leden zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het centraal bureau “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefenlessen bij te wonen. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL 7.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

ARTIKEL 8.
De jeugdleden vormen een onderafdeling in de vereniging. Een van de bestuursleden dient als commissaris Jeugd EHBO de belangen van de jeugdleden te behartigen. Dit houdt in het organiserenvan Jeugd EHBO cursussen, oefenlessen en andere werkzaamheden ten behoeve van de Jeugd EHBO. Het bestuur kan op voordracht van de commissaris Jeugd EHBO dan wel als bestuur leden van de vereniging benoemen, welke de belangen van de Jeugd EHBO mede gestalte geven, overeenkomstig de statuten en nader te noemen regelen en artikelen van het huishoudelijk reglement. Er zullen per jaar een nader te bepalen aantal oefenlessen worden gehouden, teneinde de
kennis van EHBO volgens de getuigschriften A en/of B te continueren en zo mogelijk uit te breiden. Ten aanzien van jeugdleden zijn de artikelen van het huishoudelijk reglement met uitzondering van artikel 13 t/m 20 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 9.
De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO-diploma, worden voor de aanvang van de cursus door het bestuur vastgesteld. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie mede begrepen zijn.
De deelnemers aan de cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een lid en/of cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn, ontheffing van deze verplichting te verlenen.

Bestuur:

ARTIKEL 10.
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als plaatsvervanger. Bij ontstentenis van beide, wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.

ARTIKEL 11.
De secretaris voert de correspondentie en zorgt voor de notulering van de vergaderingen. Hij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het archief.

ARTIKEL 12.
De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij voert correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging, behalve voor de gelden welke zijn gestort bij één of meerdere financiële instellingen.

ARTIKEL 13.
Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend). Het besluit wordt onmiddellijk per
aangetekend schrijven aan het bestuurslid medegedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.

Stemmen:

ARTIKEL 14.
Het verlenen van erefuncties kan bij acclamatie worden goedgekeurd. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter,
in te stemmen met het voorstel dat aan de orde is. Indien echter een of meerdere leden onmiddellijk na het constateren door de voorzitter, dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een
stemming te doen houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.

Verbandposten, hulpverlening en andere activiteiten:

ARTIKEL 15.
Door de vereniging worden, voor zover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen verbandposten ingericht. Deze verbandposten worden bij voorkeur gevestigd ten huize van leden van de vereniging, die regelmatig of doorlopend bereikbaar zijn. Het bestuur is bevoegd regels voor de vestiging, het beheer over en het gebruik van de verbandposten vast te stellen.

ARTIKEL 16.
Het bestuur is bevoegd een lid van het bestuur te benoemen tot commissaris van materialen en/of hulpverlening en te belasten met het toezicht op en het beheer over de verbandposten en materialen, alsmede de organisatie van -en het toezicht- op de hulpverlening. De commissaris voornoemd is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Indien de functies van commissaris van materialen en hulpverlening in een persoon zijn verenigd, is het bestuur bevoegd leden van de vereniging aan te trekken, die de commissaris van materialen en hulpverlening in de uitoefening van zijn functies bijstaat. De commissaris van materialen en hulpverlening is bevoegd leden der vereniging aan te trekken teneinde hem in de uitoefening van zijn functies bij te staan. Dit behoeft de goedkeuring van het bestuur.

ARTIKEL 17.
Leden van de vereniging bij wie een verbandpost is ingericht, dienen zorg te dragen voor de bij hen geplaatste materialen, en dragen er zorg voor dat de verbandtrommel en/of verbandtas steeds compleet gevuld wordt vanuit het de pot van het materiaalbeheer, volgens door het bestuur vast te stellen inhoudsopgave.

ARTIKEL 18.
De inhoud van de verbandposten mag uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
ARTIKEL 19.
Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon-district en landelijke bijeenkomsten en het deelnemen aan EHBO wedstrijden en demonstraties kunnen door het bestuur leden worden afgevaardigd. De daaraan verbonden reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de vereniging.
ARTIKEL 20.
Verenigingen, instellingen kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening, alsmede het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten, overeenkomstig het doel van de vereniging gesteld in ARTIKEL 2 van de statuten. Voor de verleende diensten zal een vergoeding worden gevraagd.

Alqemene bepalingen:

ARTIKEL 21.
Katholieke Vereniging voor Eerste hulp Bij Ongelukken Joannes de Deo sluit zich aan bij Vereniging EHBO NOORD-BRABANT.

ARTIKEL 22.
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 23.
Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 4 weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

ARTIKEL 24.
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.